Územní plán města Vracov

Územní plán města Vracov, změny ÚPM Vracov, projednání návrhu změny ÚPM Vracov.

Regulační plán Ernestovská humna, Územní studie Vracov, náměstí Míru - jižní část, Územní studie Vracov - Olšíčka.

Územní plán je k nahlédnutí na MěÚ Vracov - odbor výstavby a zemědělství v úředních hodinách.


Územní plán Vracov - Hlavní výkres

Územní plán Vracov byl pořízen podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (Stavební zákon).

Územní plán Vracov byl vydán Zastupitelstvem města Vracov formou opatření obecné povahy č. 1/2020 dne 2. 6. 2020 a nabyl účinnosti dne 18. 6. 2020 (záznam o účinnosti).

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do územně plánovací dokumentace  je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová a grafická část územního plánu je ke stažení na MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování