Územní plán města Vracov

Územní plán města Vracov, změny ÚPM Vracov.

Územní studie Vracov, náměstí Míru - jižní část, Územní studie Vracov - Olšíčka

Územní plán je k nahlédnutí na MěÚ Vracov - odbor výstavby a zemědělství v úředních hodinách.


Územní plán Vracov - Hlavní výkres

Změna č. 1 Územního plánu Vracov byla vydána Zastupitelstvem města Vracov formou opatření obecné povahy č. 1/2021 dne 15. 12. 2021 a nabyla účinnosti dne 31. 12. 2021. Právní stav po Změně č. 1 Vracov nabyl účinnosti dne 31. 12. 2021.

Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do územně plánovací dokumentace je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování) a Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Textová a grafická část územního plánu je ke stažení na MěÚ Kyjov, Odbor životního prostředí a územního plánování