Dotace

Akce finančně podpořené z dotací ve Vracově.


Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2022

Město Vracov obdrželo dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 42000 Kč v rámci DP: "Restaurování hlavního hřbitovního kříže z roku 1878 ve Vracově"

Spolufinancováno Jihomoravským krajem


Modernizace zázemí a nákup technického vybavení na MZŠ Vracov

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení v Masarykově základní škole Vracov za pomoci vybudování tří venkovních bezbariérových učeben včetně kompletního vybavení dřevěným nábytkem, pojízdnými magnetickými tabulemi a IT zařízením. Realizace v roce 2022.


Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu

Město Vracov získalo dotaci ve výši 50700 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu "Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021" na realizaci akce "Generel navrhovaných opatření v boji proti suchu".

Spolufinancováno

z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020

Město Vracov získalo v roce 2021 finanční příspěvek ve výši 37266 Kč prostřednictvím Jihomoravského kraje na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2020 ze státního rozpočtu, kapitoly Ministerstva zemědělství.

Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství ČR


Pořízení věcných prostředků požární ochrany

Dotace ve výši 65.000 Kč byla poskytnuta na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021, schváleného Zastupitelstvem Jihomoravského kraje a byla použita na „Pořízení věcných prostředků požární ochrany“. Byly pořízeny 4 ks pracovních polohovacích pásů s karabinou, 1 ks přetlakového ventilátoru, 1 ks přenosné radiostanice a 2 ks tlakových lahví. Tím je zajištěna akceschopnost vracovské jednotky i ochrana jejích členů.

Spolufinancováno z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města Vracova v roce 2021

Jako každoročně i v letech 2019, 2020 a 2021 získalo Město Vracov dotaci z dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji.

Spolufinancováno z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Veřejné informační služby knihoven pro rok 2020

Město Vracov obdrželo v roce 2020 dotaci ve výši 118000 Kč na projekt "Přechod z knihovního systému Clavius na  systém Tritius".

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury ČR


Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí

V rámci dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí pro rok 2020 obdrželo Město Vracov částku ve výši 25000 Kč na projekt "Pořízení hudebního nástroje pro Klub důchodců Vracov".

Spolufinancováno z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 – druhá fáze

Dotace ve výši 14850 Kč prostřednictvím Jihomoravského kraje z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byla použita na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy dle žádosti „SDH Vracov Neinvestiční dotace“.


Podpora JSDH - zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie III, město Vracov

Dotace ve výši 12000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě dotačního programu „Podpora zvýšení odborné způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje – kategorie JPO III pro rok 2019“ byla použita na „Podporu JSDH - zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie III, město Vracov“ při řízení nákladních vozidel na výcvikovém polygonu v Brně pro dva strojníky JSDH Vracov. Z důvodu nemožnosti proškolení čtyř strojníků ze strany poskytovatele služby byla polovina dotace ve výši 12000 Kč z celkové poskytnuté částky 24000 Kč vrácena zpět na účet Jmk dne 28. 11. 2019.

Spolufinancováno z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Pořízení věcných prostředků, autonomní dýchací přístroj vzduchový

Dotace ve výši 140.000 Kč byla poskytnuta na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, schváleného Radou Jihomoravského kraje a byla použita na „Pořízení věcných prostředků, autonomní dýchací přístroj vzduchový“. Bylo pořízeno 6 ks autonomních dýchacích přístrojů vzduchových. Tím je zajištěna akceschopnost jednotky i ochrana jejích členů.

 


Zpevnění lesní cesty na Milotice

Město Vracov realizuje projekt „Vracov - Zpevnění lesní cesty na Milotice“, v rámci kterého byl zrekonstruován a zpevněn povrch lesní cesty směrem do obce Milotice na úseku o délce 1061,67 m.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova metodou LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s..

 

 

 


Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města Vracova v roce 2018

Město Vracov v rámci tohoto projektu zabezpečilo provoz Informačního centra v letní turistické sezóně během pracovního týdne, o sobotách a státních svátcích. Dále pořídilo barevnou tiskárnu A3 pro kvalitní tisk propagačních materiálů. Projekt byl podpořen dotací ve výši 40.000 Kč z programu "Podpory zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2018"


Pořízení věcných prostředků JSDH obce Vracov

Projekt byl zaměřen na zvýšení akceschopnosti výjezdové jednotky a ochranu jejích členů. Byly pořízeny: 2 ks proudnice C52, ochranné oděvy a to zásahové kalhoty a 5 ks rukavic, 2 ks radiostanice a navigace do CAS včetně software GINA. Celkový náklad na pořízení věcných prostředků JSDH činil 65.982 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z programu Podpora jednotek sborů dobrovolých hasičů obcí Jihomoravského kraje na  období 2017-2020 částkou 45.000 Kč.


Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Bzenci

V rámci projektu byla provedena obnova kulturní památky kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Bzenci  tedy odstranění defektů stavby způsobených vlhkostí. Celkové výdaje projektu činily 122.600 Kč, akce byla spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z  programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018" v částce 98.000 Kč