Dotace

Akce finančně podpořené z dotací ve Vracově.


Neinvestiční dotace obcím na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2019 – druhá fáze

Dotace ve výši 14850 Kč prostřednictvím Jihomoravského kraje z rozpočtu Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky byla použita na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy dle žádosti „SDH Vracov Neinvestiční dotace“.


Podpora JSDH - zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie III, město Vracov

Dotace ve výši 12000 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje na základě dotačního programu „Podpora zvýšení odborné způsobilosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje – kategorie JPO III pro rok 2019“ byla použita na „Podporu JSDH - zdokonalení řidičských schopností strojníků jednotky požární ochrany, kategorie III, město Vracov“ při řízení nákladních vozidel na výcvikovém polygonu v Brně pro dva strojníky JSDH Vracov. Z důvodu nemožnosti proškolení čtyř strojníků ze strany poskytovatele služby byla polovina dotace ve výši 12000 Kč z celkové poskytnuté částky 24000 Kč vrácena zpět na účet Jmk dne 28. 11. 2019.

Spolufinancováno z finančních prostředků Jihomoravského kraje.


Pořízení věcných prostředků, autonomní dýchací přístroj vzduchový

Dotace ve výši 140.000 Kč byla poskytnuta na základě dotačního programu Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 - 2020, schváleného Radou Jihomoravského kraje a byla použita na „Pořízení věcných prostředků, autonomní dýchací přístroj vzduchový“. Bylo pořízeno 6 ks autonomních dýchacích přístrojů vzduchových. Tím je zajištěna akceschopnost jednotky i ochrana jejích členů.


Zpevnění lesní cesty na Milotice

Město Vracov realizuje projekt „Vracov - Zpevnění lesní cesty na Milotice“, v rámci kterého byl zrekonstruován a zpevněn povrch lesní cesty směrem do obce Milotice na úseku o délce 1061,67 m.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova metodou LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s..

 

 

 


Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města Vracova v roce 2018

Město Vracov v rámci tohoto projektu zabezpečilo provoz Informačního centra v letní turistické sezóně během pracovního týdne, o sobotách a státních svátcích. Dále pořídilo barevnou tiskárnu A3 pro kvalitní tisk propagačních materiálů. Projekt byl podpořen dotací ve výši 40.000 Kč z programu "Podpory zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2018"


Pořízení věcných prostředků JSDH obce Vracov

Projekt byl zaměřen na zvýšení akceschopnosti výjezdové jednotky a ochranu jejích členů. Byly pořízeny: 2 ks proudnice C52, ochranné oděvy a to zásahové kalhoty a 5 ks rukavic, 2 ks radiostanice a navigace do CAS včetně software GINA. Celkový náklad na pořízení věcných prostředků JSDH činil 65.982 Kč a byl spolufinancován Jihomoravským krajem z programu Podpora jednotek sborů dobrovolých hasičů obcí Jihomoravského kraje na  období 2017-2020 částkou 45.000 Kč.


Oprava kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Bzenci

V rámci projektu byla provedena obnova kulturní památky kapličky sv. Jana Nepomuckého ve Bzenci  tedy odstranění defektů stavby způsobených vlhkostí. Celkové výdaje projektu činily 122.600 Kč, akce byla spolufinancována s využitím příspěvku poskytnutého Ministerstvem kultury z  programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2018" v částce 98.000 Kč


Posílení technologie pro lesní hospodářství Vracov

Město Vracov realizuje projekt, v rámci kterého byl pořízen univerzální kolový traktor pro práci v lese včetně vleku pro odvoz dřeva. Projekt je spolufinacován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova metodou LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s.

 

 

 


Dotace na realizaci projektu "Územní plán Vracov"

Cílem projektu je vypracování  nového územního plánu města Vracova pro rozvoj území obce a ochranu hodnot jejího území. Celkové náklady projektu činí 410.190 Kč a jsou spolufinancovány Jihomoravským krajem z programu „Dotace obcím na zpracování územních plánů 2017“ v částce  200.000 Kč


Zkvalitnění poskytovaných služeb Informačního centra města Vracova

Město Vracov v rámci tohoto projektu zabezpečilo provoz Informačního centra v letní turistické sezóně během pracovního týdne, o sobotách a státních svátcích. Dále pořídilo překlad webových stránek města do anglického a německého jazyka a   nové propagační předměty – hrníčky se znakem města Vracova. Projekt byl podpořen dotací ve výši 40.000 Kč z programu "Podpory zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2017"


Obnova kříže Sv. Michaela

V rámci projektu bylo provedeno odstranění poškození litinového kříže na pískovcovém soklu a mramorové desky s postavou sv. Michaela. Celkové výdaje projektu činily 40.172 Kč, akce byla spolufinancována Jihomoravským krajem z programu "Podpora památek místního významu v roce 2017" v částce 20.000 Kč


Náhledový obrázek

Oprava barevného sgrafita

V rámci projektu byla provedena oprava barevného sgrafita Svatební veselí z roku 1950 od akademického malíře Rudolfa Gajdoše umístěného na čelní zdi objektu vracovské radnice.
 Náklad na opravu ve výši 144.000 Kč byl uhrazen z dotace Jihomoravského kraje.


Nákup technického vybavení pro konání výstav vína

Pořízení 2 ks chladících boxů na víno umožní konání besed a výstav o víně. Vitríny slouží k uchování správné teploty vína při degustacích. Projekt je zaměřen na propagaci vinařství a vinohradnictví v Jihomoravském kraji. Na celkové výdaje projektu 145.200 Kč byla použita dotace ve výši 55.100 Kč z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu na podporu vinařství a vinohradnictví JMK 2016.


Obnova dvou křížů v ul. Husova a Vlkošská

V rámci projektu bylo provedeno odstranění poškození dvou křížů z roku 1902 a 1917. Celkové výdaje projektu činily 81.191 Kč, akce byla spolufinancována Jihomoravským krajem z programu Podpora památek místního významu v roce 2016 v částce 32.000 Kč


Vracov ulice Cihelná, prodloužení vodovodního řadu

Stavbou vodovodního řadu délky 177 bm  do přírodního areálu vinných sklepů lokalita Cihelná bylo dosaženo zásobování pitnou vodou. Celkový náklad 451.959 Kč byl z části hrazen  z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 100.000 Kč