Program rozvoje města Vracov na období 2019 - 2024

Program rozvoje města byl schválen na VIII. zasedání zastupitelstva města dne 12. 3. 2020 usnesením č. 18.