Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Oznámení o zpřístupnění k náhlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUVR-1682/2020, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů za rok 2018 všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky města Vracova č. 4/2010 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Územní rozhodnutí o umístění stavby - "Vracov - rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky"


Oznámení hejtmana Jihomoravského kraje o vydání aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy a aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje formou opatření obecné povahy.


Dražba nemovitostí v obci a kat. úzení Vracov a v obci a kat. území Žádovice.


Oznámení o zahájení stavebního řízení "Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov, v k.ú. Vracov".


Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici I. třídy, a to ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice v místě km cca 37,405 - 37,600 (stavba „Technická infrastruktura náměstí + Obecní dům Vracov“) - včetně přílohy.Rozhodnutí č.j. OSDŽA110261/20/348 ze dne 18.08.2020 - schválení stavebního záměru na stavbu: VRACOV - rekonstrukce MK ul. Horní Řádky a Dolní Řádky.


17. 08. 2020

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku parc. č. 3104/28 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2, který vznikl dle geometrického plánu č. 2759-396/2020, v obci a kat. území Vracov.


Stanovení odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného.


Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020.

07. 04. 2020

Oznámení Zeměměřického úřadu

Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území města Vracov v období od 14.04.2020 do 15.12.2020.