Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Návrh železničního jízdního řádu pro období 12.12.2021 – 10.12.2022.


Stanovení přechodné úpravy provozu (opatření obecné povahy), a to úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravní značení) při provádění stavebních prací při stavbě: Vracov - rekonstrukce chodníků ul. Jezerní a Skoronská.
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 1 Územního plánu Vracov.
Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Vracov, že v termínu červenec 2021 – prosinec  2021 bude v této oblasti prováděna stavba, která řeší modernizaci vedení V 424.Oznámení o Návrzích opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje, povodí Labe, povodí Odry a výzva k uplatnění připomínek.


Veřejnou vyhláškou se doručuje Rozhodnutí ve věci povolení výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), a udělení souhlasů s činnostmi a zásahy uvedenými v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ podle § 44 odst. 3 zákona pro vstup, vjezd a provádění výzkumů/průzkumů v ZCHÚ pro potřeby uskutečnění projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a provedení aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL).Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.