Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Oznámení Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu čj. 1678944/21/3000-11460-705400, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.


Ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v Jihomoravském kraji.


1) Záměr uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 21. 7. 2010 ve věci pronájmu části pozemku parc. č. 858/1 (díl A o výměře cca 150 m2) v obci a k. ú. Vracov.

2) Záměr uzavření Dodatku č. 3 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 13. 7. 2010 ve věci pronájmu pozemku parc. č. 858/2 a části pozemku parc. č. 858/1 (díl C o výměře cca 100 m2) v obci a k. ú. Vracov.09. 04. 2021

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.04.2021 v části města. Vypnutá oblast: Odběratelská trafostanice Vracov ČOV (č. 510934) - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.


07. 04. 2021

Oznámení Zeměměřického úřadu

Oznámení provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území města Vracov v období od 12.04.2021 do 15.12.2021.


Oznámení zahájení řízení ve věci povolení výjimek ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), a to konkrétně § 26 odst. 1 písm. c), § 29 písm. d) a h) zákona a udělení souhlasů s činnostmi a zásahy uvedenými v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ podle § 44 odst. 3 zákona pro vstup, vjezd a provádění výzkumů/průzkumů v ZCHÚ uvedených v příloze č. 1 pro potřeby uskutečnění projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a provedení aktualizace Oblastních plánů rozvoje lesů.

Usnesení o zastavení řízení, a to pro území Národních přírodních památek a jejich ochranných pásem.

Výzva k seznámení se s podklady rozhodnutí (možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí).