E-podatelna

Elektronická podatelna.


Elektronická adresa: posta@mestovracov.cz

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Městskému úřadu Vracov.

Adresa pro osobní nebo poštovní příjem datových zpráv na technických nosičích:

Městský úřad Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov (tel. 518 628 129)


Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje zasláním této zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem oprávněného zaměstnance úřadu:

Potvrzení doručení datové zprávy

Potvrzení doručení Vašeho podání / The answer to your submission
Datum / Date: DD/MM/RRRR HH/MM/SS
Předmět / Subject:
ID podání / Submission ID:

Součástí zprávy o potvrzení je:

  • zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance MěÚ Vracov
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Úřad zasílá zprávu o doručení nejpozději v první pracovní den následující po dni doručení na elektronickou adresu, ze které byla zpráva odeslána nebo na adresu výslovně požadovanou odesílatelem.

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.


Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: doc, rtf, txt, html, xls, pdf, jpg, gif, tif, bmp .

Akceptovatelný technický nosič: disketa 3,5" (systém souborů FAT), CD-ROM, Flash disk.

V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám bude sděleno, zda je daný formát akceptovatelný.


Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.


Seznam jmen oprávněných zaměstnanců MěÚ Vracov, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Jméno/Název (CN): Alexandra Klimešová
Platnost od: 16. 10. 2020 10:14:22
Platnost do: 05. 11. 2023 10:14:22

Kvalifikovaný certifikát vydala Postsignum Česká pošta s.p.


Seznam právních předpisů,

podle kterých je možné vůči MěÚ činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití zaručeného elektronického podpisu:

1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

2. Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád,

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno.

3. Podání podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 5 dnů potvrzeno nebo doplněno písemně nebo ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané orgánům veřejné moci, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.


Legislativní úprava elektronického podpisu a elektronické podatelny:

  • zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o el. podpisu
  • vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách