Starosta

Starosta zastupuje město navenek. Starostu volí do funkce zastupitelstvo města z řad svých členů. Starosta musí být občanem České republiky a za výkon své funkce odpovídá zastupitelstvu města.


Starosta

Mgr. Petr Fridrich


Kontakt

Adresa: náměstí Míru 202, 696 42 Vracov (budova radnice, 1. podlaží, dveře č. 5)
Telefon: 511 147 300
E-mail: starosta@mestovracov.cz

Hlavní působnost

1. Kompetence starosty je dána zejména § 103 zákona o obcích:

  • a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
  • b) po projednání s ředitelem krajského úřadu může svěřit komisi rady města výkon přenesené působnosti v určitých věcech,
  • c) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti města svěřených mu radou města,
  • d) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči tajemníkovi MěÚ,
  • e) řídí městskou policii.

2. Starosta zastupuje město navenek, přičemž právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva města, popřípadě rady města, může starosta provést jen po jejich předchozím schválení.

3. Starosta spolu s místostarostou podepisují právní předpisy města.