Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

platná k 1. 10. 2020

 

Obsah:

1. Úvod
2. Zveřejňování informace, odpovědnost
3. Způsob a rozsah zveřejňování informací
4. Stanovení veřejných registrů
5. Ochrana utajovaných skutečností
6. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace
7. Sazebník úhrad
8. Zpracování výroční zprávy
9. Přístup k předpisům
10. Závěrečná ustanovení

Rada města Vracova vydává v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako vnitřní předpis tato Pravidla pro zajištění přístupu k informacím (dále jen „pravidla“):

 

1. Úvod

Tato pravidla upravují organizační a procedurální otázky pro realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) v podmínkách Městského úřadu ve Vracově. Jejich cílem není duplicitní citace vybraných ustanovení zákona, ale sjednocení postupu zaměstnanců městského úřadu a orgánů města při jejich aplikaci.

 

2. Zveřejňování informací (obsah)

Město Vracov (dále jen město) jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona je povinno zveřejňovat dle § 5 zákona tyto informace:

a) informace o městě jako právnické osobě (viz příloha č. 13.1.)

b) organizační strukturu městského úřadu (viz příloha č. 13.2.)

c) možnosti podávání opravných prostředků proti rozhodování odborů městského úřadu i orgánů města (viz příloha č. 13.3.)

d) přehled nejdůležitějších předpisů (viz příloha č. 13.4.)

e) sazebník úhrad za poskytování informací (viz bod č. 9)

f) výroční zprávu o poskytování informací za předcházející kalendářní rok (viz bod č. 10)

Dalšími informacemi, které město dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení městské rady a městského zastupitelstva, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s městským majetkem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích zaměstnanců městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích.

 

3. Způsob a rozsah zveřejnění informací

Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) na úřední desce - usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky, rozpočet města

b) ve vývěskách rozmístěných po městě - informace

c) ve vlastním informačním zpravodaji - informace

d) v denním tisku a sdělovacích prostředcích - tiskové zprávy

e) na podatelně městského úřadu - možnost nahlédnutí do předpisů, vyzvednutí tiskopisů a formulářů

f) způsobem umožňující dálkový přístup (internet)

 

4. Stanovení veřejných registrů

Na městském úřadu jsou vedeny a spravovány registry:

a) registr obyvatel

b) matriční knihy

c) evidence přestupků

d) evidence plátců místních poplatků

Vzhledem k tomu, že informace v těchto registrech nejsou každému přístupné, nevztahuje se na ně v souladu s § 5 odst. 3 zákona povinnost jejich zveřejnění.

 

5. Ochrana utajovaných skutečností

Informace spadající do režimu utajovaných skutečností dle § 7 zákona, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt neposkytne.

 

6. Povinnosti a postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují volení zástupci, vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané Organizačním řádem Městského úřadu ve Vracově. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Písemně podané žádosti, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podatelně městského úřadu. Žádosti podané jinde (na služebně městské policie apod.) jsou předány k zaevidování na podatelně a k vyřízení příslušným zaměstnancům.

 

7. Sazebník úhrad

Zveřejňování informací provádí město na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní a písemné) je prováděno za úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví vedoucí příslušného odboru dle sazebníku takto:

a) mzdové náklady: 200,- Kč za každou započatou hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáváním informace

b) materiálové náklady:

- pořízení kopie zveřejněné informace za každou stranu formátu A4 2,00 Kč a formátu A3 3,00 Kč

c) doručovací náklady: hodnota poštovného dle platného ceníku

Překročí-li kalkulovaná výše úhrady částku 100,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace je poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výši úhrady. Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na účtárně městského úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet města před podáním informace.

 

8. Zpracování výroční zprávy

Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý kalendářní rok v rozsahu dle § 18 zákona zpracuje na základě údajů z evidence tajemník městského úřadu.

 

9. Přístup k předpisům

Přístup k předpisům obsaženým ve sbírce zákonů je každému umožněn v úředních hodinách na hospodářsko-správním odboru městského úřadu, kde do nich může každý nahlédnout. Obecně závazné vyhlášky města a pravidla přijatá orgány města jsou k nahlédnutí tamtéž.

 

10. Závěrečná ustanovení

Koordinaci postupu dle pravidel zajišťuje tajemník. Při řešení otázek neupravených těmito pravidly se postupuje dle zákona a obecně platných předpisů.

Zpět na předchozí stránku