Systém odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů

Informace k třídění bioodpadu.


Vydávání nádob na bioodpad

Městský úřad Vracov oznamuje občanům, že od úterý 19.3. 2013 si mohou převzít do bezúplatného užívání sběrné nádoby na bioodpad. Sběrné nádoby budou poskytovány zdarma na provozovně Veřejně prospěšných služeb Vracov v ul. Vypálené 622. Podmínkou pro vydání sběrné nádoby je prokázání uhrazení místního poplatku za komunální odpad, a to včetně roku 2013. Z tohoto důvodu bude sběrná nádoba vydána pouze tomu, kdo předloží svůj občanský průkaz a doloží zaplacení místního poplatku, a to pokladním dokladem, stvrzenkou nebo prokazatelným výpisem z bankovního účtu. Tyto doklady lze nahradit sdělením, které všem zájemcům vydá na počkání účtárna Městského úřadu Vracov.

Veřejně prospěšné služby oznamují občanům, že v období od 10.4. 2013 do 31.5. 2013 se prodlužuje výdejní doba nádob na biodpad a to každý čtvrtek do 17.00 hod. V dalších dnech od 6.00 do 14.30 hod. Děkujeme, že třídíte odpad.

Dále upozorňujeme, že se poskytuje pouze jedna sběrná nádoba na jeden dům s číslem popisným. Bioodpad bude svážen v dvoutýdenních intervalech, a to vždy v sudém týdnu, přičemž svozovými dny jsou dle místních zvyklostí čtvrtek a pátek. Komunální odpad bude svážen v každém lichém týdnu jako doposud.

Ke každé sběrné nádobě bude přiložen leták, který obsahuje bližší informace o třídění bioodpadu.

Do nádoby na bioodpad patří:

  1. z domácností: zbytky zeleniny a ovoce (jádřince, listy a nať ze zeleniny, slupky z brambor a citrusových plodů), čajový odpad a čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajíček, zbytky pečiva a obilnin, piliny, zbytky jídel rostlinného původu (např. brambory a rýže);
  2. ze zahrad: posekaná tráva, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevel, květiny, větve keřů a stromů, seno, sláma, popel ze dřeva.

Informace občanům o zavedení systému odděleného sběru biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO)

Z důvodu zákonných povinností vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a z nutnosti naplnění povinností ČR ve vztahu k EU, bylo rozhodnuto, ze strany vedení všech 42 členských obcí Dobrovolného svazku obcí Severovýchod, sdružujících všechny obce a města Kyjovska a dalších měst a obcí svozové oblasti společnosti EKOR, s.r.o. Kyjov, o zavedení odděleného sběru, svozu a využití BRKO (bioodpadu z domácností).

Co tento systém znamená?
Jedná se o systém třídění biologicky rozložitelné složky ze směsného komunálního odpadu (SKO) z domácností a to přímo u zdroje vzniku odpadu v každé domácnosti. Dále systém zahrnuje oddělený svoz této komodity od ostatního, již nevytříditelného, odpadu a jeho následné využití na zařízení k tomu určeném, tedy kompostárně. Toto zařízení bude vybudováno v areálu Centra zpracování odpadu v Těmicích za významného finančního přispění EU v průběhu letošního roku.

Kdy bude systém spuštěn?
Se zavedením výše uvedeného systému se počítá od počátku dubna 2013. Do té doby budou na jednotlivé obce dodány nádoby (popelnice) o obsahu 120 l, hnědé barvy, speciálně upravené pro ukládání bioodpadu. Nádoby jsou uzpůsobeny pro tento účel tak, aby materiál do nich umisťovaný nehnil a následně nezapáchal mezi frekvencí svozu. Zároveň budou opatřené nálepkami s informacemi o tom, co se do nich má a co nemá ukládat. Občané si je budou moci zdarma vyzvednout na místech k tomu určeném vedením příslušné obce nebo města.

Jak bude systém fungovat?
Provoz systému bude obdobný jako u svozu SKO. Domácnosti budou mít navíc ještě jednu hnědou popelnici na biodpad, do níž budou odkládat pouze biologicky rozložitelné složky odpadu. Systém svozu těchto nádob bude v režimu 1x /14 dnů. Pro občany to bude tedy znamenat jednoduchý systém, kdy jeden týden se bude svážet SKO a druhý týden BRKO. U bytových domů o větším počtu bytů (předpoklad 10 a více) budou umístěny kontejnery na BRKO o obsahu 770 l . Systém svozu bude stejný.

Je třeba být zapojen v systému?
Ano!! Tento systém naplňuje zákonnou normu o povinnosti každého občana, mimo omezování vzniku odpadu, odpad třídit. Tzn., že veškeré využitelné složky komunálního odpadu (vznikajícího od občanů) musí být důsledně vytřiďovány, aby bylo upřednostňováno jejich materiálové využití. Na skládku by měl být ukládán pouze odpad už nijak nevyužitelný. Kromě zákonných aspektů je třeba zapojení se do tohoto systému každým občanem i z hlediska samosprávy. Jedná se totiž zavedení dalšího způsobu nakládání s odpady do celého systému nakládání s odpady na území jednotlivých obcí a měst a ten je pro občany závazný.

Co systém přinese?
Za prvé přinese plnění Plánu odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje a závazků k nimž se ČR zavázala vůči EU. S tím souvisí i řádné nakládání s odpadem v souladu s legislativou ČR a EU. Velmi důležitým přínosem je však úspora pro obce důsledným tříděním biologicky rozložitelného odpadu ze SKO samotnými občany. Ukládání odpadu na skládku je totiž dražší způsob nakládání s odpady než jejich materiálové využití. To znamená, že čím více se vytřídí využitelného odpadu z popelnic, tím menší náklady bude mít obec v systému nakládání s odpady, což může mít dopad na cenu místního poplatku, který občané platí za odpad obci. A v neposlední řadě kompost, vyrobený z BRKO, bude možno využít na zkvalitnění půdy po stránce obohacení živinami a zlepšení půdní struktury vyčerpaných pozemků.

Na závěr je třeba upozornit, že zavedení systému nezdraží nakládání s odpady obcím, ale naopak je zlevní a že občané nebudou platit nic navíc!!!!

Co tedy je biologicky rozložitelný odpad a co do něho patří?
Biologicky rozložitelným odpadem pro náš systém jsou veškeré biodegradabilní odpady a materiály rostlinného původu bez příměsí ostatních nerozložitelných látek a znečištění jinými látkami, zvláště nebezpečnými.

Co do bionádob patří:
Ze zahrad: tráva, listí, zbytky rostlin, větve, kořeny, piliny, seno, sláma, zemina z květináčů, popel ze dřeva, apod.
Z domácností: především zbytky zeleniny a ovoce, květiny bez ostatních dekorací vazeb, čajový odpad včetně sáčků, kávové sedliny, skořápky z vajec a zbytky jídel rostlinného původu (pečivo, rýže, těstoviny, apod.)

Co do bionádob nepatří:
Maso ani cokoliv živočišného původu, veterinární odpad, mikrotenové a igelitové sáčky a veškeré plasty, sklo, potištěný papír, kovy, jakékoliv nerozložitelné materiály, rámy z oken a jiné natřené dřevěné předměty, apod.

Zpět na předchozí stránku