MO Mor. Rybářského svazu

The local organization of the Moravian Fishing Association in Vracov brings together about 200 members mainly from Vracov, but also from Vacenovice, Vlkoše or Bzence. The organization manages the Vracov 1 (Peat) area with an area of 15.2 ha. Basic activities of the organization include the maintenance of appropriate fish stocks and the maintenance of the coastal belt.


Omezení rybolovu na rybářském revíru Vracov 1

Od 1. 1. 2012 změnilo vodní dílo Rašelina Vracov svého vlastníka ze Zemědělské vodohospodářské správy na Lesy České republiky, s.p. MRS, o.s. MO Vracov vstoupilo do jednání s Lesy ČR, s.p. o podmínkách dalšího pronájmu. Výsledky jednání byly velmi pozitivní. V současnosti je podepsaná nájemní smlouva na pět let a zároveň došlo pouze k nepatrnému zvýšení nájmu. Souběžně probíhala i jednání společně s Městem Vracov, která vyústila v uzavření Dohody o stanovení limitujících prvků pro využívání vodního díla „Rašelina Vracov“. Součástí Dohody je kromě závazku Města Vracova, že příjme obecně závaznou vyhlášku o zajištění ochrany životního prostředí vztahující se na pobřežní pás Rašeliny, příslibu MRS, o.s. MO Vracov, že vytvoří rozsáhlé klidové zóny pro hnízdění ptáků a přirozený výtěr ryb se zákazem rybolovu i pasáž omezující rybolov formou vydávání místenek tak, jak je to uvedeno v popisu revíru Vracov 1 v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva (BPVRP). Tato forma omezení je i reakcí na požadavek majetkového vlastníka vodního díla Rašelina Vracov Lesů ČR, s.p.: „Vzhledem k intenzifikaci rybolovu v posledních letech dochází na vodní nádrži evidentně k potlačování jejich ostatních primárních funkcí. Je zákonnou povinností vlastníka vodního díla udržovat rozsah výkonu rybářského práva v míře přiměřené. Za vhodné považujeme stanovení limitujících prvků (formou omezení ročních povolenek k rybolovu a zákazu výkonu rybářského práva z některých pobřežních pozemků), které zajistí dodržení optimálního plnění kumulativních funkcí vodního díla a předejdou tak jednostranné devastaci jeho krajinotvorných funkcí.“ Možnosti naplnění Dohody v části omezení rybolovu byly opakovaně konzultovány s Ing. P. Procházkou z Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Ing. Procházka preferoval před změnami v Dekretu na rybářský revír Vracov 1 možnost přijetí usnesení Svazového výboru MRS o omezení rybolovu formou místenek vydávaných MO Vracov, které by vedlo k úpravě popisu revíru Vracov 1 v BPVRP. Příslušné usnesení bylo na návrh Rady MRS v roce 2012 na podzimním zasedání Svazového výboru jednomyslně přijato.