Free access to information

The municipal authority is legally obliged to provide information under the Act. C. 106/1999 Coll.2. Důvod a způsob založení

Město Vracov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Dle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

Samostatná působnost

Úřad zajišťuje výkon samostatné působnosti  dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů v územním obvodu města Vracova:
a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
b) pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

Přenesená působnost

Úřad zajišťuje výkon přenesené působnosti dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva a rady města, správním obvodem je území města Vracova
b) v rozsahu stavebního úřadu vykonává přenesenou působnost i pro území obce Vacenovice.

Příslušnou správní obcí s pověřeným obecním úřadem je Bzenec.
Příslušnou správní obcí s rozšířenou působností je Kyjov.

Město Kyjov na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků a na úseku sociálně-právní ochrany dětí.
5. Případné platby můžete poukázat

Příjmový účet KB 19-1427671/0100
(variabilní symbol dle druhu poplatku, popř. platby)


6. IČ

00285498
Identifikační číslo povinného subjektu (IČ)


7. DIČ

CZ00285498
Daňové identifikační číslo povinného subjektu (DIČ)

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.


12. Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formulář získat.14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.