Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního řízení "Technická a dopravní infrastruktura Olšíčka, Vracov"


Přerušení dodávky elektrické energie dne 5.12.2019 v části ulice Nádražní (dle přílohy).


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Josefa Papouška


Dražba movitých věcí.


12. 11. 2019

Sdělení Městského úřadu Vracov

Sdělení k možnosti nahlížet do Dokumentace k záměru „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“, podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.


Oznámení o zveřejnění Dokumentace k záměru „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“ podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů.


Elektronická aukce nemovitostí v obci a kat. území Vracov.


Oznámení o možnosti převzít písemnost pro Štěpánku Třískovou 


Oznámení o zpřístupnění k náhlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. MUVR-1371/2019, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování komunálních odpadů za rok 2017 všem poplatníkům, kteří nezaplatili uvedený místní poplatek včas nebo ve správné výši podle obecně závazné vyhlášky města Vracova č. 4/2010 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.


Dražba nemovitostí v obci a katastrálním území Dubňany.Oznámení zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území.20. 09. 2019

Záměr města prodat pozemek

Záměr prodeje pozemku parc. č. 3731/100 – orná půda o výměře 2097 m2 v obci a katastrálním území Vracov.