Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.Dražba nemovitostí v obci a k.ú. Žádovice.


Dražba nemovitostí v obci a k.ú. Dubňany.Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátoru, šátku, šály a obdobné tkaniny).


o nařízení regulace způsobu řízení a organizace dopravy.
Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí: Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo).


24. 02. 2020

Záměr uzavření nájemní smlouvy

Záměr uzavření nájemní smlouvy s vlastníkem stavby čp. 1583 v obci a k. ú. Vracov p. Radkem Pláškem, která formou novace dle § 1902 (nahrazení stávajícího závazku novým) a formou postoupení smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nahrazuje původní nájemní smlouvu uzavřenou mezi Městem Vracov a Marií Novákovou dne 9.7.2010 včetně jejích dodatků č. 1 a 2 - pronájem pozemku parc. č. 858/3 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 52 m2 v obci        a k.ú. Vracov, na němž se nachází stavba obč. vybavenosti čp. 1583 na dobu určitou ode dne podpisu smlouvy do 30.6.2024 za nájemné ve výši 20,-Kč/m2/rok, tj. celkem 3040,-Kč ročně; s podmínkou vybudování nové kanalizační přípojky ke stavbě čp. 1583 do doby uvedení stavby do provozu z důvodu nefunkčnosti stávající kanalizační přípojky.


Dražba nemovitostí v obci a kat. území Vracov.