Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


Oznámení o konání veřejného projednání návrhu zrušení regulačního plánu VRACOV – ERNESTOVSKÁ HUMNA včetně jeho změn (včetně přílohy - návrhu).


Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018.


Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Dražba nemovitostí v obci a kat. území Vracov.


15. 04. 2019

Záměr pronajmout majetek města

Záměr pronájmu místností a prostor v budově čp. 202 v obci a k.ú. Vracov.


Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Vracov - rekonstrukce MK ul. Radniční, Záhumenská a Baráky"
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 24.4.2019 v části města (dle přílohy - snímku mapy).


Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.4.2019 v části města (dle přílohy - snímku mapy).


Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.


Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Žádovice s rozšířeným obvodem o část katastrálního území Vracov.


  1. Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 10. 5. 2017 o pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 v obci a k. ú. Vracov. 
  2. Záměr uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 15. 5. 2017 o pronájmu části pozemku parc. č. 3104/1 v obci a k. ú. Vracov.