Aktuality

Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad oznámilo, že záměr „Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n.M. (mimo)“ bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon oposuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Oznámení je k nahlédnutí MěÚ Vracov, 1. patro, dveře č. 8, v…


Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování oznamuje, že veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Vracov se uskuteční ve středu 20.2. 2019 v 17:00 hodin v kulturním domě Vracov. Do upraveného návrhu územního plánu Vracov lze nahlédnout u pořizovatele na Městském úřadě Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování na základě tel. domluvy na tel. 518 697 404 nebo na Městském…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z vracovské…


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 30.11. 2018. Prosíme o dodržení termínu.


Milí spoluobčané, neváhejte a přijďte si koupit nový stolní vracovský hodový kalendář na rok 2019. Naleznete v něm spoustu krásných fotek z vracovských hodů, důležitá telefonní čísla a další informace. Cena je 60 Kč. Prodejní místa jsou: infocentrum, pekárna v Okružní ul., prodejna pekárny na náměstí Míru a novinový stánek v ulici V Koutě.


“Nezapomenutelná léta“ jsou paměti Vavřina Škareckého, rodáka z Vracova na Moravě, původně vojáka rakousko-uherské armády v první světové válce, který byl zajat na ruské frontě, strávil několik let v zajateckém táboře v dnešním Kazachstánu na Sibiři, vstoupil do čs. legie v Rusku a s ní putoval a bojoval po dobu dvou let (když už I. svetová válka dávno skončila) přes Sibiř až do Vladivostoku. Zůstal několik let na Sibiři a pak se přestěhoval…


22. 10. 2018

Hodové poděkování

Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje stárkům a krojovaným, kteří se zúčastnili tradičních hodů. Dále děkuje vedení Městského kulturního klubu Vracov, hodovému výboru, Sboru dobrovolných hasičů Vracov, Městské policii Vracov a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních vracovských hodů. Poděkování patří také divákům, že svou přítomností zvykosloví podpořili.


Výsledky celkem 1. Počet zapsaných voličů 3.722 2. Počet odevzdaných obálek   1.524 3. Počet voličů, kteří odevzdali platné hlasy 40,95 % Počet hlasů odevzdaných jednotlivým stranám   počet hlasů % pořadí umístění 1. Křesťanská a demokratická unie - ČSL   4.118 20,46 3 2. Česká strana sociálně…


Volby se konají v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti jsou: okrsek č. 1: malý sál kulturního domu na nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna domu s pečovatelskou službou ul. Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna veřejně prospěšných služeb ul. Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství platným občanským…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v prodejně pekárny na nám. Míru a v Domě barev v ul. Drahy. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města, jubilanty, vítání dětí do života, z MKK Vracov, z knihovny,  z Masarykovy základní školy, ze ZUŠ Vracov, z DDM Vracov, z vracovské…


V pátek 7. září 2018 oceňoval Svaz měst a obcí ČR vítěze soutěže Nejlepší starosta 2014-2018. Čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, tři lidé ocenění veřejností a tři předsedou Svazu měst a obcí na Pražském hradě převzali ceny od prezidenta a od představitelů obou komor Parlamentu, vlády, a samosprávy. Za Jihomoravský kraj si cenu odnesl starosta města Vracova Jaromír Repík. Moc gratulujeme.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 14.9. 2018. Prosíme o dodržení termínu.


Starosta města Vracova, hospodáři a dožínkový výbor děkují všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních Dožínek. Děkují všem souborům, krojovaným a muzikantům za vytvoření skvělé atmosféry. Dále děkují vinařům za otevření sklepů a pohostinnost. Poděkování patří také hasičům, zaměstnancům MěÚ Vracov a MKK Vracov, pracovníkům VPS Vracov a Klubu důchodců za napečení výtečných koláčků. Děkují také hostům,…


Veřejně prospěšné služby Vracov oznamují občanům, že s okamžitou platností je zakázáno ukládat do prostoru skládky Olšíčka zelený odpad, větve a betonovou či jinou suť. Tato skládka bude v nejbližší době zcela zrušena. Občané mohou tento odpad bezplatně ukládat na sběrném dvoře v ulici Potoční, a to v úterý a ve čtvrtek od 11:00 do 17:00 hod. a v sobotu od 8:00 do 14.00 hodin. K likvidaci zeleného odpadu a větví je také možno využít vývoz…


Město Vracov oznamuje občanům, že od 16. července 2018 budou pokračovat práce na rekonstrukci chodníku v ulici Jiráskově a to od železničního přejezdu po nám. Míru. Žádáme proto občany, aby v průběhu prací dbali v této ulici zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.

Archiv aktualit