Aktuality

Omlouváme se za tiskovou chybu ve Vracovském stolním kalendáři, kde jsou týdny svozu odpadu zaměněny. Nadále platí stejně jako v minulých letech, že liché týdny se odváží komunální odpad a sudé týdny bioodpad. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov přijímá podněty občanů ke zpracování nového územního plánu města Vracova. Uveďte tyto informace: - Jméno, příjmení a bydliště - Seznam pozemků, jejich parcelní čísla, kultura a výměra - Navrhovaná změna ve využití pozemku K návrhům a podnětům můžete využít formuláře, který je k dispozici zde. Termín pro podání písemných podnětů na Městský úřad Vracov je do 15. února 2017.


Zastupitelstvo města Vracova na svém zasedání v pátek 9.12. 2016 vzalo na vědomí architektonickou studii multifunkční stavby „Obecní dům Vracov“. Blíže se s touto studií můžete seznámit zde.


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v prodejně potravin v ul. Drahy, v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v novinovém stánku v ul. Nádražní a v prodejně pekárny na nám. Míru. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města,  jubilanty, vítání dětí do života, Ohlédnutí za týdnem knihoven, Pečovatelská služba,…


Vzhledem k pokračujícímu epidemickému výskytu infekční žloutenky v Jihomoravském kraji informuje Krajská hygienická stanice veřejnost o základních zásadách prevence dalšího šíření nemoci. V Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi. Opatření…


Město Vracov oznamuje, že je v prodeji nový stolní vracovský kalendář na rok 2017. Naleznete v něm spoustu krásných fotek z různých akcí, důležitá telefonní čísla a další informace. Cena kalendáře je 50 Kč. Prodejní místa jsou: infocentrum, pekárna v Okružní ul., prodejna pekárny na náměstí Míru, novinový stánek v ulici V Koutě a novinový stánek v Nádražní ulici.


Město Vracov oznamuje, že připravuje vydání nového čísla Vracovského zpravodaje. Své příspěvky můžete předat do kanceláře kulturního domu nebo zaslat e-mailem na kd@mestovracov.cz. Uzávěrka příspěvků je 25.11. 2016. Prosíme o dodržení termínu.


Město Vracov oznamuje občanům, že byly zahájeny práce na opravě chodníku podél železniční trati. Předpokládaný termín ukončení je 10.12. 2016. Žádáme proto občany, aby v tomto úseku dbali zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení.


Město Vracov vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitel/ředitelka Základní umělecké školy Vracov. Podrobné podmínky a požadavky jsou uveřejněny na úřední desce (na nám. Míru) a na úřední desce na internetových stránkách města www.mestovracov.cz. Lhůta pro podání písemných přihlášek je do 21. listopadu  2016.


Výsledky druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky konaného dne 14. a 15. října 2016 za město Vracov Výsledky celkem: 1. Počet zapsaných voličů 3734 2. Počet odevzdaných obálek 587 3. Počet platných odevzdaných hlasů 585 4. Účast voličů 15,67% Počet hlasů odevzdaných jednotlivým kandidátům:   počet…


17. 10. 2016

Hodové poděkování

Starosta města Vracova Jaromír Repík děkuje stárkům a krojovaným, kteří se zúčastnili tradičních hodů. Dále děkuje vedení Městského kulturního klubu Vracov, hodovému výboru, Sboru dobrovolných hasičů Vracov, zaměstnancům Veřejně prospěšných služeb Vracov, Městské policii Vracov a všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošních vracovských hodů. Poděkování patří také divákům, že svou přítomností zvykosloví…


Výsledky voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje konaných dne 7. a 8. října 2016 za město Vracov Výsledky celkem: 1. Počet zapsaných voličů 3730 2. Počet odevzdaných obálek 1092 3. Počet platných odevzdaných hlasů 1068 4. Účast voličů v % 28,63 Počet hlasů odevzdaných jednotlivým stranám   počet hlasů % pořadí 2. Občanská…


Volby se konají v pátek dne 14. 10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 15. 10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti okrsek č. 1: malý sál Městského kulturního klubu Vracov, nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna Domu s pečovatelskou službou Vracov, Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna Veřejně prospěšných služeb Vracov,  Vypálená čp. 622 Po příchodu do volební místnosti  volič prokáže svou totožnost a státní…


03. 10. 2016

Informace pro voliče

Informace pro voliče o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva Jm kraje a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 7. a 8. října 2016. Volby se konají v pátek 7.10. 2016 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu  8.10. 2016 od 8.00 do 14.00 hodin. Volební místnosti: okrsek č. 1: malý sál Městského kulturního klubu Vracov, nám. Míru čp. 57 okrsek č. 2: klubovna Domu s pečovatelskou službou Vracov, Luční čp. 1590 okrsek č. 3: jídelna Veřejně…


Město Vracov upozorňuje občany, že vyšlo nové číslo Vracovského zpravodaje. Zakoupit si ho můžete: v prodejně potravin v ul. Drahy, v pekárně v ulici Okružní, v novinovém stánku v ul. V Koutě, v novinovém stánku v ul. Nádražní a v prodejně pekárny na nám. Míru. V novém zpravodaji se dočtete: zprávy z města, výpisy zasedání zastupitelstva a rady města,  jubilanty, vítání dětí do života, týden knihoven, ohlédnutí za létem, z Masarykovy…

Archiv aktualit