Mateřská škola Vracov

Kontakt, historie a současnost MŠ Vracov.


Mateřská škola před rekonstrukcí


Nové internetové stránky naší školy

Máme nové internetové stránky naší MŠ:

www.msvracov.czKontakt

Adresa: Okružní 1335, 696 42 Vracov
Tel: 518 628 332
E-mail: ms.vracov@seznam.cz


Pedagogický sbor a provozní zaměstnanci

Ředitelka Ivana Vaverková
Zástupkyně ředitelky Jolana Měchurová
I. třída BERUŠKY Leona Todtová, Jolana Měchurová
II. třída VČELIČKY Pavlína Macúchová, Yvona Niklová
III. třída SLUNÍČKA Markéta Staníková, Zuzana Šebestová
IV. třída MOTÝLCI Jarmila Vašíčková, Markéta Klimková,Miloslava Pašková
V. třída KOČIČKY Iva Příkaská, Ivana Vaverková, Martina Kostrhounová
Vedoucí stravování Andrea Marciánová
Vedoucí kuchařka Anna Šašinková
Pomocná kuchařka Stanislava Štěpánová
Pomocná síla v kuchyni Zdena Hauptová
Školnice Miluše Novotná
Uklízečky Dagmar Mančíková, Miluše Šípková

Hodnocení projektu

Záměrem projektu "Rozhýbejte jaszýčky" bylo zkvalitnění logopedické péče v MŠ Vracov.

Pro 5 tříd (135 dětí) naše MŠ potřebovala doplnit a obnovit pomůsky pro účinnou prevenci a kvalifikovanou pomoc dětem potřebujícím zvýšenou logopedickou péči.

Projekt nám umožnil zakoupit vhodné moderní pomůcky v dostatečném množství a tím uplatňovat nové metody, postupy a formy práce s dětmi. Velkou oblibu u dětí si získaly různé typy logopedických deskových her a výukové programy, se kterými se pracuje na notebooku.

Byla do každé třídy zakoupena logopedická zrcadla. Mohli jsme zakoupit odbornou literaturu a metodické materiály, jejímž prostudováním získaly učitelky, které pracují jako logopedické preventistky nové teoretické znalosti, které ihned uplatňovaly v praxi. Jedna paní učitelka mohla díky projektu absolvovat v rámci " Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků" kurz logopedické asistence.

V rámci projektu se pracovalo s 20 dětmi. U těchto dětí byl patrný velký posun co se týče řečových, jazykových a komunikativních schopností. U některých  došlo k odstranění ostychu při komunikaci. Při práci s dětmi v rámci projektu došlo i k prohloubení spolupráce s rodiči.

Celkový finanční rozpočet ( 60 000 Kč + 28 000Kč spoluúčast MŠ ) byl ve všech položkách dodržen.  

Ivana Vaverková, ředitelka MŠ 


Provozní řád

Provoz v MŠ začíná v 6.15 hod. a končí v 16.00 hod.

Začátek a konec provozu je organizován jen do jedné třídy a to do I. třídy "Berušky".

Každá třída má svůj vlastní denní reřim.

I. třída BERUŠKY 6.15h 16.00h
II. třída VČELIČKY 6.30h 15.30h
III. třída SLUNÍČKA 6.30h 15.30h
IV. třída MOTÝlCI 6.30h 15.30h
V. třída KOČIČKY 6.30h 15.30h

MŠ se z bezpečnostních a provozních důvodů uzamyká od 8.00 hod. do 12.00 hod. a potom od 13.00 hod. do 14.15 hod. Při příchodu do MŠ v době uzamčení použijte zvonek, který je umístěn na vchodových dveřích.

Žádáme vás, abyste do budovy při vcházení nebo odcházení nevpouštěli cizí osobu.


Současnost Mateřské školy Vracov

MŠ Vracov prošla v  roce 2009 rozsáhlou rekonstrukcí. Dostala novou fasádu se zateplením, plastová okna,  byly rekonstruovány umývárny a sociální zařízení, centrální vytápění, elektrické rozvody a byla  rozšířena  jedna třída.  MŠ je v současné době  dostačující pro 134 dětí.

Děti jsou rozděleny do pěti tříd. Složení dětí ve třídách je od 3 do 6 let. V některých třídách jsou i děti s odloženou školní docházkou. Pedagogické pracovnice se snaží učinit pobyt dětí v MŠ příjemným, zajímavým a podnětným. Pracují podle závazného metodického materiálu, kterým je Rámcový vzdělávací program (RVP), z něhož vychází Školní vzdělávací program (ŠVP). ŠVP má název " Vidím, slyším, prožívám " a je zpracován na tříleté období.

V jednotlivých třídách je rozpracován do týdenních tématických bloků s přihlédnutím na zájmy a požadavky dětí.


Z historie Mateřské školy Vracov

Výstavba MŠ byla zahájena v roce 1976 a dokončena 12. ledna 1979 kdy byla slavnostně předána dětem. Při její výstavbě bylo vracovskými občany odpracováno více než 29 000 brigádnických hodin zdarma. Toto předškolní zařízení bylo pořízeno včetně vybavení za 4 milióny 618 tisíc korun. MŠ se skládala ze čtyř funkčně oddělených objektů. Dvou dvoupodlažních pavilonů, hospodářského pavilonu a pavilonu tvořícího bytovou jednotku. V každém pavilonu byly učebny pro 30 dětí, herny, umývárny včetně záchodů a sprch, místnosti pro úklid a sklad materiálu. Hospodářský pavilon byl rozdělen do úseků administrativy, kuchyňského zařízení, stravování, praní prádla, kanceláře pro vedoucí kuchyně, ředitelku a úseku vytápění. Architektonicky tvořil objekt pavilonů jeden celek. Zpočátku byl provoz MŠ složitý, protože pracovníci se potýkali se stavebními nedodělky, se závadami elektroinstalace, se závadnou vodou a problematickou zahradou. Přes tyto nedostatky předškolní zařízení navštěvovalo 120 dětí. V roce 1997 došlo v MŠ ke stavebním úpravám při kterých byla bytová jednotka přestavěna na pátou třídu. Další stavební úpravy proběhly v roce 2001, kdy budova trpěla obvyklou nemocí, zatékáním rovných střech. Problém byl částečně vyřešen nadstavbou šesti bytových jednotek.

Také výchovná práce v MŠ prošla v průběhu let vývojem. Výchovně vzdělávací činnost se uskutečňovala podle Programu výchovné práce pro jesle a mateřské školy. Děti získávaly poznatky a zkušenosti z oblasti mravní, pracovní, tělesné, jazykové, rozumové a estetické, avšak pedagogické pracovnice byly tímto dokumentem příliš svázány a měly jen malou možnost uplatnit své nápady a fantazii. V průběhu let se děti zapojovaly do akcí pořádaných městem, připravovaly besídky pro rodiče a účastnily se úspěšně různých soutěží.


Školní vzdělávací plán - Vidím, slyším, prožívám

Už v předškolním věku se vytvářejí základy klíčových kompetencí, které jsou důležité z hlediska přípravy dítěte na vzdělávání, zároveň pro další životní etapy i celoživotní učení. Náš školní vzdělávací program má pět integrovaných bloků:

 • I. téma: " Zdravá holka, zdravý kluk "
 • II. téma: " Co ještě nevíme "
 • III. téma: " Já mezi lidmi "
 • IV. téma: " Náš domov, naše planeta "
 • V. téma: "Barevná příroda "

Motto: V naší školce, tam je pohoda,
            rodiče, to není náhoda!
            Hrajeme si, zpíváme,
            zdravý pohyb vítáme.
            Učíme se mít rádi,
            být dobrými kamarády.
            Počítáme, kreslíme,
            na oběd se těšíme.
            Ve školce vždy záříme,
            protože vše umíme.
            Srdíčko? To taky máme,
            každému ho kousek dáme.
            Učitelky Vás k nám zvou -
            základem je škola hrou!

Cíl:

 • rozvíjení samostatnosti,a zdravého sebevědomí a týmové spolupráce
 • výchova k ohleduplnosti, toleranci, vstřícnosti
 • rozvíjení zásad společenského chování a jednání
 • vyrovnávat šance dětí
 • rozšiřování poznatků o okolním světě

ŠVP nám umožňuje vytvářet dětem takové zázemí, aby prožívaly každý den radostně a zajímavě spolu s kamarády v citlivé atmosféře ve škole plné podnětů a získávaly tak pocit bezpečí, lásky a důvěry v lidi a svět kolem nás.

ŠVP je k dispozici v každé šatně dětí.


Organizace dne v MŠ

Denní organizační řád v MŠ je sestaven tak, aby umožňoval reagovat na individuální potřeby a zájmy dětí. Zařazujeme řízené pohybové chvilky, skupinové řízené činnosti i frontální činnosti. Sledujeme vyváženost spontánních a řízených aktivit. Umožňujeme dětem, aby pracovaly vlastním tempem a nenutíme je do společných činností. Využíváme spontánní hry, dáváme dětem možnost "si pohrát", přiměřeně je zatěžujeme, vedeme je k samostatnosti a zdravému sebevědomí, dáváme jim možnost se samostatně rozhodnout a zvolit činnosti podle přání a nálady. Podstatná část hraček v jednotlivých třídách je přímo dostupná dětem.


Životospráva

Dětem je poskytována 3x denně strava. Dbáme na její vyváženost, neboť zdravá výživa výrazně ovlivňuje tělesnou a duševní pohodu, zvyšuje výkonnost a obranyschopnost organismu. Ve třídách je zaveden pitný režim, aby děti měly v průběhu celého dne zajištěn dostatečný přísun tekutin. Do jídelníčku je zařazen vitamínový program. Podle počasí děti tráví část dne na procházkách nebo pobytem na školní zahradě. Denní řád přizpůsobujeme potřebám dětí a aktuálním situacím. Rodiče mají přístup do třídy, umožňujeme tak postupnou adaptaci dítěte na nové prostředí. Učitelky dětem poskytují přirozený vzor podle zásad zdravého životního stylu.


Spolupráce s rodiči

Vztah školy a rodičů je založen na vzájemné důvěře, vstřícnosti a otevřenosti. Pedagogické pracovnice chrání soukromí rodiny, všechny informace svěřené o dítěti a rodině jsou důvěrné. Učitelky si vedou záznamy o schopnostech dětí, domlouvají se s rodiči o společném postupu při výchově, pravidelně informují rodiče o pokrocích jejich dítěte. Rodiče se mohou kdykoliv obrátit na pedagogické pracovnice se svými dotazy, mají možnost zapůjčit si odbornou literaturu z MŠ.


Kontakt na školní jídelnu


Vybírání stravného a školného

Stravné a školné vybírá vedoucí stravování paní Chromá první čtyři pracovní dny v měsíci od 7.00 do 15.30 hod. v budově MŠ.

Nepřítomnost dětí omlouvejte předem nejpozději  do 7.00 hod. v den, kdy dítě do MŠ nepřijde na telefoním čísle: 518 628 332

Stravné:

 • mladší děti, celodenní docházka   24 Kč
 • starší děti, celodenní docházka     27 Kč
 • měsíční školné 270 Kč