Svobodný přístup k informacím

Městský úřad je ze zákona povinen poskytovat informace dle zák. č. 106/1999 Sb.


1. Oficiální název

Úplný název povinného subjektu.


2. Důvod a způsob založení

Město Vracov vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Dle tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

Samostatná působnost

Úřad zajišťuje výkon samostatné působnosti  dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů v územním obvodu města Vracova:
a) plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo města nebo rada města
b) pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

Přenesená působnost

Úřad zajišťuje výkon přenesené působnosti dle zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

a) v základním rozsahu svěřeném obci vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva a rady města, správním obvodem je území města Vracova
b) v rozsahu stavebního úřadu vykonává přenesenou působnost i pro území obce Vacenovice.

Příslušnou správní obcí s pověřeným obecním úřadem je Bzenec.
Příslušnou správní obcí s rozšířenou působností je Kyjov.

Město Kyjov na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy vykonává přenesenou působnost na úseku projednávání přestupků a na úseku sociálně-právní ochrany dětí.


3. Organizační struktura

Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.


4. Kontaktní spojení

Kontaktní údaje povinného subjektu.


5. Případné platby můžete poukázat

Příjmový účet KB 19-1427671/0100
(variabilní symbol dle druhu poplatku, popř. platby)


6. IČ

00285498
Identifikační číslo povinného subjektu (IČ)


7. DIČ

CZ00285498
Daňové identifikační číslo povinného subjektu (DIČ)


8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.


9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.


11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.


12. Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formulář získat.


13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných lhůt, které je třeba dodržovat.


14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.


15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.