Úřední deska

Veřejné vyhlášky a jiná oznámení vyvěšované na úřední desce. Všechny dokumenty jsou zde zveřejněny ve formátu PDF. K jejich prohlížení je nutný prohlížeč Adobe Reader, který lze zdarma získat např. na stránkách Adobe.

Fyzické úřední desky MěÚ Vracov jsou umístěny na náměstí Míru vedle autobusové zastávky směr Kyjov.


04. 10. 2023

Oznámení společnosti EG.D, a.s.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.10.2023 v části města (dle přílohy). Vypnutá oblast: ul. Vacenovská (vypnutí se netýká č.p.1592, č.p.1009, č.p.1122, č.p.966); ul. Soboňská (vypnutí se netýká č.p.1400 a č.p.1757; na ul. Strážnická č.p.711 a č.p.736; část ul. Sportovní od č.p.629 po č.p.802, včetně č.p.613; na ul. Tyršova č.p.1094 a č.p.1095.Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici: I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice (v k.ú. Vracov; okres Hodonín, kraj Jihomoravský) - důvod: umístění dopravního značení v souvislosti s realizací uzavírky sil. I/54 (kulturní akce „Hodový průvod“).


Návrh opatření obecné povahy, jímž se povoluje podle ustanovení § 56 odst. 1 a odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen “zákon“), z důvodu převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody a dále v zájmu ochrany volně žijících živočichů, v zájmu prevence závažných škod zejména na dobytku a ostatních typech majetku a v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti, výjimku ze základních podmínek ochrany dle § 50 odst. 1 a 2 zákona jedinců zvláště chráněného druhu vlka obecného (Canis lupus).


Zveřejnění závěru zjišťovacího řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), že záměr „Občanská vybavenost Vracov“ nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.


Dražba nemovitostí v obci a katastrálním území Vracov.


Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „A3 ZÚR JMK“) a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území a pozvánka
na veřejné projednání návrhu A3 ZÚR JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území.
Stanovení odchylného postupu pro usmrcování špačka obecného.