22. 04. 2021

Investiční akce města na rok 2021

DSC_0530.JPG

Milí spoluobčané,

rádi bychom Vás touto cestou blíže seznámili s nejdůležitějšími investičními akcemi, které v letošním roce naše město čekají. Na mnoha z nich se již intenzivně pracuje. V článku níže se dočtete, v jaké fázi konkrétní akce nyní jsou a jaké kroky budou v těchto projektech následovat. Zatímco jiná města musí v souvislosti s koronavirovou pandemií výrazně šetřit, rozpočet města Vracova naopak v letošním roce počítá s výdaji okolo 140 milionů korun, tedy ještě o zhruba 60 milionů více než v roce předchozím. Díky dlouhodobě zdravému hospodaření, práci zastupitelů a zaměstnanců města je totiž naše město v dobré finanční kondici.   

 

Projekt „budování nového náměstí“   

Jedním ze zásadních projektů, který jistě posune naše město zase o kus dál, je první fáze prací budování nového náměstí a nového obecního domu. Po dlouhém čekání na stanoviska a vyjádření nejrůznějších institucí a dotčených orgánů se zde v první fázi projektu počítá například s vybudováním inženýrských sítí, zpevněné plochy určené pro parkování nebo obslužné komunikace pro budoucí živnostenské domy. Odbočení na nové náměstí bude zajištěno pomocí nově vybudovaného odbočovacího pruhu pro levé odbočení ze silnice první třídy číslo 54.   

V současné době už má město hotovou projektovou dokumentaci a byly zahájeny činnosti související s výběrovým řízením na zhotovitele stavby. V první fázi by mělo být proinvestováno několik desítek milionů korun. Pokud půjde vše bez komplikací, samotné stavební práce by mohly odstartovat v polovině léta. V souvislosti s přípravami projektu nového náměstí bylo ale bohužel nutné vykácet několik vzrostlých stromů, včetně mohutné lípy u budovy knihovny. Kácelo se na základě všech potřebných povolení. Město se bude vykácené stromy snažit novou výsadbou plnohodnotně nahradit!    

 

Nová „obytná zóna Olšíčka“  

Dalším z velkých projektů, který město dlouhodobě chystalo, je příprava nové „obytné zóny Olšíčka“, ve které by v budoucnu mělo vyrůst více než šedesát rodinných domů. Také tady bylo bohužel prvním nezbytným krokem kácení, a to z důvodu umožnění postupného kompletního zasíťování dané lokality. Navazující fáze prací pak počítají s vybudováním komunikací, odstavných stání ale například i výsadbou stromů. V současné době jsou hotovy projektové dokumentace a stejně jako v případě „budování nového náměstí“ i zde byly zahájeny činnosti související s výběrovým řízením na zhotovitele stavby.   

Pokud půjde vše podle plánu, zahájení stavby „Technická infrastruktura Olšíčka“ by se mělo uskutečnit v druhé polovině letošního roku s tím, že v první realizované etapě dojde k vybudování technické a dopravní infrastruktury od ulice Hodonínské po křižovatku ulic Olšíčská a Borová. V této první etapě bude rovněž proinvestováno několik desítek milionů korun. 

Teprve až poté bude město řešit prodej jednotlivých pozemků konkrétním zájemcům. Podle jakého klíče a v jaké cenové relaci se budou pozemky prodávat, stanoví zastupitelstvo města. Přestože se zastupitelé budou snažit najít co nejspravedlivější systém, a to i s ohledem na dlouhodobě evidované zájemce, nikdy se nejspíš nepodaří najít takovou variantu, se kterou by byli spokojeni naprosto všichni.   

 

Rekonstrukce chodníků v ulicích Jezerní a Skoronská  

Významnou investiční akcí je také rekonstrukce chodníků v ulicích Jezerní a Skoronská. Nejenže jde o jedny z posledních chodníků v našem městě, které nejsou nově předlážděny a opravu si tak po mnoha letech užívání rozhodně zaslouží, ale navíc jde o hlavní přístupovou trasu k městskému koupališti. Součástí prací bude nejen samotná rekonstrukce povrchů chodníků, ale například také uložení HDPE chráničky pro následné vedení optického kabelu. Nyní je v plném proudu výběrové řízení na dodavatele stavby. Podle rozpočtu projektanta je cena této akce stanovena na cca 5,5 milionu bez DPH. S realizací se počítá v letních měsících.    

  

 

Rekonstrukce lávky pro pěší přes „Železňák“   

Další poměrně zásadní investicí, s kterou počítá letošní rozpočet města, je projekt rekonstrukce lávky přes Vracovský potok, tzv. „Železňák“ u vlakového nádraží a mateřské školy. Tato lávka je velmi frekventovaná a po dlouhých letech služby je v rámci zachování bezpečnosti nezbytné, abychom ji věnovali pozornost. Nyní je v plném proudu zpracování projektové dokumentace. Osloveny byly dotčené orgány a správci inženýrských sítí, poté by mělo následovat získání stavebního povolení. Odhadovaný termín samotné realizace je na podzim. Podle odhadu projektanta by tato akce měla stát zhruba jeden milion korun.    

  

Oprava místních komunikací  

V rozpočtu města je pro letošní rok také vyčleněna částka ve výši 250 tisíc korun na opravu místních komunikací. Vytipována budou nejpalčivější místa a ta budou postupně opravena. V drtivé většině to budou místa, na kterých se po předchozích zásazích (například z důvodu překopů pro stavební přípojky) a následných zadlážděních objevily propady, ale opraveny budou i praskliny či jiná porušení vozovky.   

  

Pokračování prací ve škole  

V plném proudu jsou stále práce na budování nových odborných učeben v Masarykově základní škole. Hned tři nové učebny s kabinety a hygienickým zázemím vznikají přestavbou bývalé nevyužité půdy starší ze školních budov. Projekt odstartoval už v létě loňského roku a pomalu se blíží do finále. V současné době tak zbývá dokončit části keramických obkladů a dlažeb, položení vinylové podlahy, namontování sanitární keramiky a dodělat povrchovou úpravu fasády.   

Odborné učebny pro výuku chemie a biologie, fyziky a počítačová učebna, každá s kapacitou třiceti žáků, mají být hotovy v létě letošního roku. Celkové náklady podle zpracované projektové dokumentace jsou více než 32 milionů korun, přičemž dotace z MMR je zhruba 29 milionů korun.   

Jak už bylo na webových stránkách zmíněno dříve, v letošním roce čeká naše město ještě spousta dalších, „drobnějších“, nicméně pro rozvoj Vracova rozhodně důležitých investic. Jde například o investice do další fáze oprav městského rozhlasu, opravu sociálního zařízení na radnici, opravu bytů na Domě s pečovatelskou službou, ale i dalšího rozšiřování kamerového systému, modernizaci kabelové televize či vybudování workoutového hřiště v areálu městského stadionu.  

Zpět