17. 03. 2021

Vracov je v pásmu dozoru z důvodu ohniska ptačí chřipky v Osvětimanech

duck.jpg

V České republice bylo potvrzeno dvanácté ohnisko ptačí chřipky, které se nachází v chovu drůbeže v obci Osvětimany. Chovatel nahlásil úhyn 12 ptáků z celkového počtu přes 400 kusů drůbeže. Laboratoř potvrdila u uhynulé drůbeže virus ptačí chřipky subtypu H5N8. Bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů a v těchto pásmech jsou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. V jejich rámci bude zejména omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

Vracov spadá do pásma dozoru.

Obcím se v pásmu dozoru nařizuje:
a) provést soupis všech komerčních chovatelů drůbeže a soupis předat KVSB nejpozději do 24. 3. 2021
b) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků;
c) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem. Tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem VPŽP 2. kategorie - Není určeno ke krmení zvířat;
d) spolupracovat s KVSB při provádění intenzivního úředního dozoru nad chovy drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků

V pásmu dozoru se nařizuje:
a) zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který nebyl ohlášen 24 hodin předem KVSB. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky a dále na účelové komunikace sloužící výlučně potřebám daného hospodářství;
b) zákaz vstupu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru;
c) dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy;
d) neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, dezinfekci účinnou dezinfekční látkou;
e) zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez ohlášení 24 hodin předem KVSB. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:
1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství;
2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
f) zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;
g) zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
h) zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí

Doba trvání opatření
Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 29 vyhlášky 36/2007 Sb., v platném znění.

Sankce
Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:
a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,
b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Poučení o nákaze
Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100 %. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

Nádoby k bezpečnému uložení uhynulých ptáků pocházejících z chovů a volně žijících ptáků jsou ve Vracově umístěny ve Sběrném dvoře v ulici Potoční a v provozovně VPS Vracov ve Vypálené ulici.

Celé nařízení Státní veterinární správy naleznete na úřední desce.

Zpět