{"contents":"
\n
\n
\n
\n 31. 07. 2020\n <\/div>\n

\n Pan\u00ed Anna Presov\u00e1 oslavila 100let\u00e9 narozeniny<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"N\u00e1hledov\u00fd<\/a>\n <\/div>\n
\n

\n 30. \u010dervence 2020 oslavila pan\u00ed Anna Presov\u00e1 z Vracova stolet\u00e9 narozeniny. K tomuto kr\u00e1sn\u00e9mu \u017eivotn\u00edmu jubileu j\u00ed poblahop\u0159\u00e1li za v\u0161echny ob\u010dany m\u011bsta Vracova starosta Jarom\u00edr Rep\u00edk, zastupitel Zden\u011bk Luke\u0161 a za Sbor pro ob\u010dansk\u00e9 z\u00e1le\u017eitosti Miroslava Glacov\u00e1. Pan\u00ed Anna Presov\u00e1 pro v\u0161echny zn\u00e1m\u00e1 jako „teti\u010dka Na dom\u011b“ je obdivuhodn\u011b sv\u011b\u017e\u00ed a jasn\u00e9 mysli, co\u017e potvrdila ve sv\u00e9m vypr\u00e1v\u011bn\u00ed, kter\u00e9 je pln\u00e9 r\u016fzn\u00fdch vzpom\u00ednek na doby…\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>\n


\n
\n
\n
\n 30. 07. 2020\n <\/div>\n

\n Rekonstrukce kancel\u00e1\u0159\u00ed a elektrick\u00fdch rozvod\u016f v objektu radnice<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"N\u00e1hledov\u00fd<\/a>\n <\/div>\n
\n

\n M\u011bstsk\u00fd \u00fa\u0159ad Vracov oznamuje, \u017ee od 10. srpna 2020 bude realizov\u00e1na rekonstrukce kancel\u00e1\u0159\u00ed a elektrick\u00fdch rozvod\u016f v objektu radnice. \u017d\u00e1d\u00e1me proto ob\u010dany, aby si po dobu rekonstrukce sjedn\u00e1vali sch\u016fzky s jednotliv\u00fdmi zam\u011bstnanci M\u011b\u00da p\u0159edem telefonicky, pop\u0159. e-mailem<\/a>.\r\n\r\nKancel\u00e1\u0159e starosty, tajemn\u00edka, sekretari\u00e1tu, odboru hospod\u00e1\u0159skospr\u00e1vn\u00edho a Vracovsk\u00e9 televize naleznete po dobu rekonstrukce v p\u0159\u00edzem\u00ed zadn\u00ed \u010d\u00e1sti radnice. M\u011bstsk\u00e1 policie Vracov…\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>\n


\n
\n
\n
\n 17. 07. 2020\n <\/div>\n

\n Veden\u00ed Vracova nesouhlas\u00ed s pl\u00e1novanou rekonstrukc\u00ed \u017eelezni\u010dn\u00edch p\u0159ejezd\u016f ve m\u011bst\u011b<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"N\u00e1hledov\u00fd<\/a>\n <\/div>\n
\n

\n Veden\u00ed Vracova nesouhlas\u00ed s pl\u00e1novanou rekonstrukc\u00ed \u017eelezni\u010dn\u00edch p\u0159ejezd\u016f ve m\u011bst\u011b. Ty jsou te\u010f t\u0159i, prost\u0159edn\u00ed chce Spr\u00e1va \u017eeleznic do budoucna zru\u0161it, silnice by po \u00faprav\u011b nebyla pr\u016fjezdn\u00e1. Veden\u00ed m\u011bsta se boj\u00ed, \u017ee se t\u00edm zkomplikuje doprava v cel\u00e9m m\u011bst\u011b. Po silnic\u00edch jezd\u00ed denn\u011b odhadem tis\u00edce aut, kter\u00e9 m\u00ed\u0159\u00ed z okoln\u00edch obc\u00ed do Hodon\u00edna.\r\n\r\nV\u00edce v report\u00e1\u017ei a \u010dl\u00e1nku \u010cesk\u00e9 televize "Jeden p\u0159ejezd zru\u0161\u00ed a dva oprav\u00ed. Vracovu se ale…<\/a>\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>\n


\n
\n
\n
\n 22. 06. 2020\n <\/div>\n

\n V\u00fdsledky vracovsk\u00e9ho on-line dotazov\u00e1n\u00ed<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"N\u00e1hledov\u00fd<\/a>\n <\/div>\n
\n

\n Mil\u00e9 vracovsk\u00e9 d\u011bti, ml\u00e1de\u017ei i rodi\u010de,\r\n\r\nd\u011bkujeme za Va\u0161i \u00fa\u010dast ve vracovsk\u00e9m dotazn\u00edku. B\u011bhem dvou m\u011bs\u00edc\u016f sv\u016fj n\u00e1zor vyj\u00e1d\u0159ilo t\u00e9m\u011b\u0159 80 z V\u00e1s. T\u0159i v\u00fdherce, kte\u0159\u00ed obdr\u017e\u00ed permanentku na koupali\u0161t\u011b, vylosovala Rada m\u011bsta na sv\u00e9m zased\u00e1n\u00ed dne 18. 6. 2020. P\u0159in\u00e1\u0161\u00edme p\u0159ehled toho, co jste v anket\u011b zmi\u0148ovali nej\u010dast\u011bji.\r\n\r\nJak\u00e9 aktivity V\u00e1m chyb\u00ed?\r\n\r\n\r\n\tLetn\u00ed z\u00e1bavy, open-air akce\r\n\tDiskot\u00e9ky\r\n\r\n\r\nJak\u00e9 za\u0159\u00edzen\u00ed V\u00e1m…\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>\n


\n
\n
\n
\n 18. 06. 2020\n <\/div>\n

\n Dotazn\u00edkov\u00e9 \u0161et\u0159en\u00ed mezi ob\u010dany m\u011bst a obc\u00ed \u010cR k optimalizaci vyu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed nemovitost\u00ed v majetku obc\u00ed<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"N\u00e1hledov\u00fd<\/a>\n <\/div>\n
\n

\n C\u00edlem projektu je p\u0159isp\u011bt k rozvoji obc\u00ed a region\u016f, zejm\u00e9na ke zlep\u0161en\u00ed kvality prost\u0159ed\u00ed pro \u017eivot (vytvo\u0159en\u00ed potenci\u00e1lu pro rozvoj podnik\u00e1n\u00ed, volno\u010dasov\u00e9, komunitn\u00ed i individu\u00e1ln\u00ed vy\u017eit\u00ed), zv\u00fd\u0161en\u00ed ekonomick\u00e9 efektivity hospoda\u0159en\u00ed obc\u00ed (v r\u00e1mci vyu\u017e\u00edv\u00e1n\u00ed nemovitost\u00ed a investic do jejich obnovy) a zlep\u0161en\u00ed vzhledu, technick\u00e9ho stavu a zv\u00fd\u0161en\u00ed hodnoty nemovitost\u00ed v majetku obce.\r\nV\u00fdsledkem hodnocen\u00ed bude jedno nebo v\u00edce vhodn\u00fdch \u0159e\u0161en\u00ed,…\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>\n


\n
\n
\n
\n 12. 06. 2020\n <\/div>\n

\n Otev\u0159en\u00ed koupali\u0161t\u011b<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"N\u00e1hledov\u00fd<\/a>\n <\/div>\n
\n

\n Ve\u0159ejn\u011b prosp\u011b\u0161n\u00e9 slu\u017eby Vracov oznamuj\u00ed, \u017ee provoz koupali\u0161t\u011b bude zah\u00e1jen v pond\u011bl\u00ed 15. 6. 2020 od 14:00 hod. Vstupn\u00e9 pro d\u011bti do 15-ti let bude v den otev\u0159en\u00ed zdarma. V\u00edce na www.vps-vracov.cz<\/a>\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>\n


\n
\n
\n
\n 28. 05. 2020\n <\/div>\n

\n Od pond\u011bl\u00ed 1. \u010dervna 2020 budou knihovna a infocentrum otev\u0159eny v b\u011b\u017en\u00e9 otev\u00edrac\u00ed dob\u011b<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"N\u00e1hledov\u00fd<\/a>\n <\/div>\n
\n

\n M\u011bstsk\u00e1 knihovna Vracov<\/a> a infocentrum<\/a> m\u011bsta Vracova oznamuj\u00ed, \u017ee od pond\u011bl\u00ed 1. \u010dervna 2020 budou otev\u0159eny v b\u011b\u017en\u00e9 otev\u00edrac\u00ed dob\u011b.\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>\n


\n
\n
\n
\n 28. 05. 2020\n <\/div>\n

\n Od pond\u011bl\u00ed 1. 6. 2020 op\u011bt p\u0159ij\u00edm\u00e1me platby v hotovosti<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n
\n
\n \"N\u00e1hledov\u00fd<\/a>\n <\/div>\n
\n

\n M\u011bsto Vracov oznamuje ob\u010dan\u016fm, \u017ee VPS Vracov a M\u011b\u00da Vracov \u00fa\u010dt\u00e1rna od pond\u011bl\u00ed 1. 6. 2020  op\u011bt p\u0159ij\u00edmaj\u00ed platby v hotovosti. M\u016f\u017eete p\u0159ij\u00edt zaplatit poplatek za domovn\u00ed odpad, za psa a hrobov\u00e9 poplatky.\n <\/p>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/article>\n


\n
\n
\n
\n 29. 04. 2020\n <\/div>\n

\n P\u0159edpokl\u00e1dan\u00e9 otev\u0159en\u00ed Mate\u0159sk\u00e9 \u0161koly Vracov je 25. kv\u011btna 2020<\/a>\n <\/h3>\n <\/div>\n