01. 09. 2020

Vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů

volebni-urna.jpg

Informace o možnosti voličů žádat o vydání voličského průkazu pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční 2. a 3. října 2020.

Volič, který ve dnech voleb do zastupitelstva kraje nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán (tzn. v místě svého trvalého pobytu), může podle ust. § 26a zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů požádat obecní úřad (dle místa svého trvalého pobytu) o vydání voličského průkazu.

Volič s trvalým pobytem v některé z obcí Jihomoravského kraje může své právo hlasovat na voličský průkaz pro účel voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje uplatnit v kterémkoliv z okrsků  obcí náležejících do územního obvodu  Jihomoravského kraje.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu pro účely voleb do zastupitelstva kraje ode dne vyhlášení voleb a to:

osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16:00 hod. středy 30.9.2020); o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam;  

nebo

podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (tj. do 16:00 hod. pátku 25.9.2020). Podání v listinné podobě (doručené obvykle Českou poštou, s.p.) musí být opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Podání lze učinit v elektronické podobě, ovšem pouze zasláním prostřednictvím datové schránky žadatele - voliče.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Zpět