29. 04. 2020

Nová obytná zóna Olšíčka patří k prioritám města

uzemni_studie_Olsicka.jpg

Město Vracov dlouhodobě eviduje zájem jak místních, tak také přespolních, o individuální výstavbu rodinných domů. Obecně je již velmi dobře známo, že právě s takovým typem výstavby se počítá v nově plánované lokalitě Olšíčka. Vzhledem k výše zmíněnému se proto nelze divit, že se už nějaký čas množí dotazy, jak to vlastně s budováním této nové obytné zóny v jižní části Vracova vypadá.

Mohlo by se sice zdát, že budování nové lokality (jejíž zasíťování a příprava pro samotnou výstavbu vyjde na desítky milionů korun) ztroskotalo na mrtvém bodě, ve skutečnosti tomu ale tak není. Před dokončením je projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci. V této lokalitě se počítá s výstavbou asi šesti desítek rodinných domů. Součástí této projektové dokumentace je pak také řešení vybudování vozovky, odstavných stání, zelených pásů a rozvodů inženýrských sítí, a to elektrické energie, veřejného osvětlení, plynu, vody, kanalizace a také sdělovacího vedení (kabelová televize).  Projekt v této lokalitě dále řeší i účelové komunikace, které budou zajišťovat přístup k novým garážovým stáním. Podél páteřní komunikace je pak navrženo zhruba 80 parkovacích míst.

Technická a dopravní infrastruktura bude napojena na stávající rozvodovou a dopravní síť přímo v dané lokalitě (vodovod a dešťová kanalizace) či v blízkém okolí ulice Olšíčské (VN, sdělovací vedení) a ulice Hodonínské (plynovod, splašková kanalizace).

Ti, kdo situaci ohledně přípravy nové obytné zóny Olšíčka bedlivě sledují, jistě ví, že přípravná fáze se v minulosti neobešla bez komplikací. Na téměř rok byly například přípravné práce přerušeny z důvodu nutnosti provedení zjišťovacího řízení dle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

Nová obytná zóna Olšíčka navíc není jediným „velkým projektem“, který musí město v rámci svého rozpočtu řešit. V poměrně nedávné době se například podařila vybudovat nová moderní hasičská zbrojnice, opravit sportovní hala, zrekonstruovat družina Masarykovy základní školy či kompletně zvelebit zahrada mateřské školy aj.. Jsou to sice akce, na které se městu podařilo získat nemalé dotace, nicméně vždy musí být projekty předem zafinancovány z vlastních zdrojů a teprve až zpětně dojde k vrácení peněz do rozpočtu města právě z příslušných dotačních titulů - mnohdy to přitom trvá i několik měsíců.    

A právě zmiňované dotace jsou oním pověstným „kamenem úrazu“. Město jakožto správný hospodář se snaží dotace získávat průběžně na základě dotačních titulů a možností. V poslední době se například podařilo uspět s žádostí o dotaci na vybudování odborných učeben v půdní vestavbě Masarykovy základní školy. Jde o projekt za bezmála 32 milionů korun s dotační spoluúčastí okolo 29 milionů korun. Nevyužít takovou možnost? Situace by se už nemusela opakovat! Město tak musí tomuto projektu dát zelenou před ostatními, již dříve rozpracovanými (na které například dotace navázané nejsou). I proto jsou některé projekty realizovány dříve a některé naopak později než bylo původně zamýšleno.

Zájmu o individuální výstavbu v plánované lokalitě Olšíčka je si vedení města vědomo a vnímá tuto skutečnost jako jednu z priorit. Zrovna tak si je ale vědomo, že město velikosti Vracova potřebuje odpovídající náměstí, musí řešit otázku nevyhovujícího kulturního domu, ale i opravu stadionu včetně zázemí nebo dobudování chybějících komunikací a chodníků. Nehledě na nemalé investice do údržby stávajících objektů ve vlastnictví města. Zkrátka faktorů, které ovlivňují rozhodování radních a zastupitelů ohledně dalších investic, je opravdu mnoho a rozpočet bohužel není neomezený.

Nicméně, dalším logickým krokem týkajícím se lokality Olšíčka, by mělo být vydání stavebního povolení, které umožní zastupitelstvu města rozhodnout o zasíťování pozemků a jejich přípravě k následné individuální výstavbě. Stanovení jakéhosi pevného termínu by mohla být, vzhledem k výše popsanému, jakási cesta do pekla v podobě planých slibů. Věřme ale, že se to podaří zrealizovat v co nejkratším možném termínu a bude tak už jen otázkou velmi blízké budoucnosti, kdy nová obytná lokalita Olšíčka dostane zase o něco reálnější obrysy. Předběžný dotazník monitorující zájemce o bydlení v chystané obytné zóně Olšíčka naleznete zde.  

Zpět