23. 01. 2019

Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Vracov

uz.jpg

Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování oznamuje, že veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Územního plánu Vracov se uskuteční ve středu 20.2. 2019 v 17:00 hodin v kulturním domě Vracov. Do upraveného návrhu územního plánu Vracov lze nahlédnout u pořizovatele na Městském úřadě Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování na základě tel. domluvy na tel. 518 697 404 nebo na Městském úřadě Vracov nebo na internetových stránkách Města Kyjova.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 27.2. 2019 může každý uplatnit své připomínky, dotčené osoby, tj. vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti, mohou podat námitky. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Zpět