MO Mor. Rybářského svazu

Místní organizace Moravského rybářského svazu ve Vracově sdružuje okolo 200 členů převážně z Vracova, ale i z Vacenovic, Vlkoše nebo Bzence. Organizace hospodaří na revíru Vracov 1 (Rašelina) o rozloze 15,2 ha. Mezi základní činnosti organizace patří udržování vhodné rybí obsádky a údržba pobřežního pásu.


Omezení rybolovu na rybářském revíru Vracov 1

Od 1. 1. 2012 změnilo vodní dílo Rašelina Vracov svého vlastníka ze Zemědělské vodohospodářské správy na Lesy České republiky, s.p. MRS, o.s. MO Vracov vstoupilo do jednání s Lesy ČR, s.p. o podmínkách dalšího pronájmu. Výsledky jednání byly velmi pozitivní. V současnosti je podepsaná nájemní smlouva na pět let a zároveň došlo pouze k nepatrnému zvýšení nájmu. Souběžně probíhala i jednání společně s Městem Vracov, která vyústila v uzavření Dohody o stanovení limitujících prvků pro využívání vodního díla „Rašelina Vracov“. Součástí Dohody je kromě závazku Města Vracova, že příjme obecně závaznou vyhlášku o zajištění ochrany životního prostředí vztahující se na pobřežní pás Rašeliny, příslibu MRS, o.s. MO Vracov, že vytvoří rozsáhlé klidové zóny pro hnízdění ptáků a přirozený výtěr ryb se zákazem rybolovu i pasáž omezující rybolov formou vydávání místenek tak, jak je to uvedeno v popisu revíru Vracov 1 v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva (BPVRP). Tato forma omezení je i reakcí na požadavek majetkového vlastníka vodního díla Rašelina Vracov Lesů ČR, s.p.: „Vzhledem k intenzifikaci rybolovu v posledních letech dochází na vodní nádrži evidentně k potlačování jejich ostatních primárních funkcí. Je zákonnou povinností vlastníka vodního díla udržovat rozsah výkonu rybářského práva v míře přiměřené. Za vhodné považujeme stanovení limitujících prvků (formou omezení ročních povolenek k rybolovu a zákazu výkonu rybářského práva z některých pobřežních pozemků), které zajistí dodržení optimálního plnění kumulativních funkcí vodního díla a předejdou tak jednostranné devastaci jeho krajinotvorných funkcí.“ Možnosti naplnění Dohody v části omezení rybolovu byly opakovaně konzultovány s Ing. P. Procházkou z Odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Ing. Procházka preferoval před změnami v Dekretu na rybářský revír Vracov 1 možnost přijetí usnesení Svazového výboru MRS o omezení rybolovu formou místenek vydávaných MO Vracov, které by vedlo k úpravě popisu revíru Vracov 1 v BPVRP. Příslušné usnesení bylo na návrh Rady MRS v roce 2012 na podzimním zasedání Svazového výboru jednomyslně přijato.